fbpx

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

Ogłaszamy II nabór zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP”, nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie w terminie 10.10.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

 Na stronie internetowej Operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji:

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe prowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty – 16.09.2022 r. od godz. 09:00.

Następnie wygenerowany wniosek, wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe będzie można ponownie wczytać i ostatecznie aplikować o środki na realizację usług doradczo szkoleniowych.

Uwaga!

Dokumentacja zgłoszeniowa niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w olejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz.

Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega, że o zakwalifikowaniu do projektu, decyduje kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie:

 *                 profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

*                  profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę

Dokumenty do zapoznania się:

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 378 z 420 (210 kobiet i 210 mężczyzn) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01-07-2022 r. do 30-09-2023 r.

Projekt będzie skierowany do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Uczestnikami projektu mogą być:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP;
  • kadra menadżerska;
  • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

Wsparcie udzielane MMSP i ich pracownikom w ramach zadania polega na:

Opcja I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Opcja II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 7 778 104,40 PLN

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo:

tel. +48 504 261 182; e-mail: cyfryzacja@educatorlb.pl
tel. +48 792 950 520; +48 534 659 500 e-mail: cyfryzacja@inkubator.kalisz.pl

lub osobiście w Biurze Projektu
Kalisz, ul. Częstochowska 25

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Rozumiem