fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Informacje o aktualnych naborach:

Ogłaszamy XII nabór (uzupełniający) do projektu

pn.: „Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP”

dnia 04.09.2023 r. o godzinie 09:00. 

Usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane do maksymalnie 14. października 2023 r. (Operator nie będzie wyrażać zgody na wydłużenie ID wsparcia)

Zakwalifikowanie się w naborze nie będzie równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Pozyskanie dofinansowania będzie uzależnione od środków pozostałych w budżecie projektu.

Informujemy, że nastąpiła zmiana maksymalnej kwoty dofinansowania (80%), przypadająca na 1 Uczestnika, obejmująca realizację usług rozwojowych.

Wynosi ona 10 000,00 zł – dotyczy realizacji usług doradczych / usług szkoleniowych.

Kwota dofinansowania (80%) przypadająca na 1 Uczestnika dotycząca realizacji usługi analizy pozostaje bez zmian – 3680,00 zł.

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Poprzednie Nabory: 

XI Nabór: 18.08.2023 r.

X Nabór: 11.07.2023 r. – nabór został zamknięty

IX Nabór: 22.06.2023 r. – nabór został zamknięty

VIII Nabór: 25.04.2023 r. – nabór został zamknięty

VII Nabór: 21.03.2023 r. – nabór został zamknięty

VI Nabór: 14.02.2023 r. – nabór został zamknięty

V Nabór: 29.12.2022 r. – nabór został zamknięty

IV Nabór: 29.11.2022 r. – nabór został zamknięty

III Nabór: 03.11.2022 r. – nabór został zamknięty

II Nabór: 11.10.2022 r. – nabór został zamknięty

I Nabór: 16.09.2022 r. – nabór został zamknięty

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator Projektu skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne.

Do każdego zakwalifikowanego wniosku, zostanie przypisany Opiekun Wniosku.

W sprawach związanych z etapami realizacji wniosku, prosimy kontaktować się bezpośrednio pod numer lub adres e mail przypisany do wniosku.

 Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

O projekcie – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Celem projektu jest wzrost kompetencji właścicieli i/lub współwłaścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i/lub pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub ich pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 a) opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą,

 b) usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, współwłaścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej. 

Przedsiębiorca może skorzystać z następujących opcji zakresu wsparcia: 

Opcja I: − refundacja kosztów usług rozwojowych służących opracowaniu Analizy, lub jej części, tj. analizy kompetencji oraz − refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z analizy, służących nabyciu kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji przez kadrę kierowniczą lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.

Opcja II: − refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy, służących nabyciu kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji przez kadrę kierowniczą lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.

Posiadanie przez Przedsiębiorstwo analizy(nie starszej niż 3 lata)  jest warunkiem udzielenia wsparcia służącego nabyciu kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe, przypadająca na Przedsiębiorcę, wynosi 150 000,00 PLN.

Średnia kwota wsparcia przypadająca na Pracownika przedsiębiorstwa wynosi 16 400,00 zł.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej w przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty wyniesie nie więcej niż 80% wartości usługi rozwojowej netto. W przypadku gdy wkład własny został wniesiony w postaci kosztu wynagrodzenia uczestników usług rozwojowych, wówczas refundacja wyniesie do 100% wartości usługi rozwojowej netto.

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję „Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

REKRUTACJA:

Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej:

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe prowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mieli:

  • przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe 
  •  przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 typ 1 PO WER na opracowanie planu rozwoju.

Na etapie rekrutacji, Przedsiębiorcy będą premiowani, w następujących kategoriach: 

– Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia w ramach 2.21 typ. 1 („Akademia Menadżera MŚP”): +5pkt 

– skierowanie do udziału w projekcie kobiet: +5 pkt; 

-skierowanie do udziału w projekcie minimum 1 osoby z niepełnosprawnością: +3 pkt;

Uwaga!

Dokumentacja zgłoszeniowa niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Gdzie złożyć dokumenty?

Podczas trwania określonego naboru, dokumenty zgłoszeniowe, Przedsiębiorca powinien przesłać na platformę, w formie skanu.

Zaakceptowany, oryginał kompletu dokumentów, przedsiębiorca dostarcza przed podpisaniem umowy o przyznaniu wsparcia na adres: 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz 

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

Dokumenty zgłoszeniowe do zapoznania – WYPEŁNIANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

Poniżej wykaz załączników, które można wypełnić wcześniej wyłącznie poprzez system i załączyć po otwarciu naboru:

Zał. 2a – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MMŚP i powiązaniach

Zał. 4 – Formularz zgłoszeniowy pracownika /właściciela

Zał. 5 – oświadczenie uczestnika projektu – dane osobowe

Zał. 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Data wypełnienia zał. 2a,  zał. 4, zał. 5 i zał. 6 nie powinna być wcześniejsza, niż data ogłoszenia informacji o naborze

Załączniki, które generują Państwo i załączają do systemu po otwarciu naboru to:

Zał. 2 – formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.

Zał. 8 – oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Przypominamy również o obowiązku załączenia do systemu po otwarciu naboru karty diagnozy z Bazy Usług Rozwojowych.

PUNKT INFORMACYJNY:

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie i  e-mailowo:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

tel. +48 792 950 520; +48 534 659 500 e-mail: cyfryzacja@inkubator.kalisz.pl

Educator L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA LILIANA KALETA – OPERATOR PROJEKTU

tel. +48 504 261 182; e-mail: cyfryzacja@educatorlb.pl 

lub osobiście w Biurze Projektu

Kalisz, ul. Częstochowska 25

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 7 778 104,40 PLN

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Rozumiem