fbpx

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Informacje o aktualnych naborach:

Ogłaszamy IV nabór do projektu

pn.: „Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP”

dnia 29.11.2022 o godzinie 9:00. 

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Poprzednie Nabory: 

III Nabór: 03.11.2022 r. – nabór został zamknięty.

II Nabór: 11.10.2022 r. – nabór został zamknięty.

I Nabór: 16.09.2022 r. – nabór został zamknięty.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator Projektu skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne.

Do każdego zakwalifikowanego wniosku, zostanie przypisany Opiekun Wniosku.

W sprawach związanych z etapami realizacji wniosku, prosimy kontaktować się bezpośrednio pod numer lub adres e mail przypisany do wniosku.

 Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

O projekcie – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Celem projektu jest wzrost kompetencji właścicieli i/lub współwłaścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i/lub pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub ich pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 a) opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą,

 b) usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, współwłaścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej. 

Przedsiębiorca może skorzystać z następujących opcji zakresu wsparcia: 

Opcja I: − refundacja kosztów usług rozwojowych służących opracowaniu Analizy, lub jej części, tj. analizy kompetencji oraz − refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z analizy, służących nabyciu kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji przez kadrę kierowniczą lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.

Opcja II: − refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy, służących nabyciu kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji przez kadrę kierowniczą lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.

Posiadanie przez Przedsiębiorstwo analizy(nie starszej niż 3 lata)  jest warunkiem udzielenia wsparcia służącego nabyciu kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe, przypadająca na Przedsiębiorcę, wynosi 150 000,00 PLN.

Średnia kwota wsparcia przypadająca na Pracownika przedsiębiorstwa wynosi 16 400,00 zł.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej w przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty wyniesie nie więcej niż 80% wartości usługi rozwojowej netto. W przypadku gdy wkład własny został wniesiony w postaci kosztu wynagrodzenia uczestników usług rozwojowych, wówczas refundacja wyniesie do 100% wartości usługi rozwojowej netto.

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję „Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

REKRUTACJA:

Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej:

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe prowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mieli:

  • przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe 
  •  przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia z Działania 2.2 typ 1 PO WER na opracowanie planu rozwoju.

Na etapie rekrutacji, Przedsiębiorcy będą premiowani, w następujących kategoriach: 

– Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia w ramach 2.21 typ. 1 („Akademia Menadżera MŚP”): +5pkt 

– skierowanie do udziału w projekcie kobiet: +5 pkt; 

-skierowanie do udziału w projekcie minimum 1 osoby z niepełnosprawnością: +3 pkt;

Uwaga!

Dokumentacja zgłoszeniowa niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Gdzie złożyć dokumenty?

Podczas trwania określonego naboru, dokumenty zgłoszeniowe, Przedsiębiorca powinien przesłać na platformę, w formie skanu.

Zaakceptowany, oryginał kompletu dokumentów, przedsiębiorca dostarcza przed podpisaniem umowy o przyznaniu wsparcia na adres: 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz 

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

Dokumenty zgłoszeniowe do zapoznania – WYPEŁNIANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

  • dokument potwierdzający poniesienie kosztu (np. faktura VAT);
  • dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem za usługę rozwojową: wyciąg bankowy i/lub potwierdzenie dokonania przelewu (opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości);
  • oświadczenie o wniesieniu wkładu w postaci wynagrodzeń (jeśli dotyczy): Oświadczenie dot. wysokości wkładu własnego w postaci wynagrodzeń PDF
  • dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej, zawierający następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie, a w przypadku przygotowania diagnozy dokumenty potwierdzające wykonanie usług rozwojowych, np. raporty, analizy: Formularz wykonania usługi doradczej PDF
  • Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR: Ankieta oceniająca PDF
  • Formularz dot. sytuacji uczestnika na rynku pracy: Formularz – sytuacja na rynku pracy po zakończonej usłudze rozwojowej – WORD

PUNKT INFORMACYJNY:

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie i  e-mailowo:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

tel. +48 792 950 520; +48 534 659 500 e-mail: cyfryzacja@inkubator.kalisz.pl

Educator L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA LILIANA KALETA – OPERATOR PROJEKTU

tel. +48 504 261 182; e-mail: cyfryzacja@educatorlb.pl 

lub osobiście w Biurze Projektu

Kalisz, ul. Częstochowska 25

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 7 778 104,40 PLN

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Rozumiem