fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Program wsparcia mikro, małych i średnich firm w okresowych trudnościach

ProcessTeam Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęło realizację projektu „Program wsparcia mikro, małych i średnich firm w okresowych trudnościach” nr FERS.01.03-IP.09-0131/23.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

O PROJEKCIE:

OKRES REALIZACJI: 01.06.2024 – 31.05.2027

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • aktywna rekrutacja (merytoryczna ocena zgłoszeń);
 • diagnoza kondycji MŚP i wybór Usług Rozwojowych przez MŚP;
 • realizacja i rozliczanie Usług Rozwojowych;
 • monitoring Usług Rozwojowych.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest mikro (w tym samozatrudnionym), małym i średnim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom spełniającym łącznie poniższe warunki

 • posiadają siedzibę główną lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium  Rzeczpospolitej Polski potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEIDG),
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MMŚP),
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis,
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcję wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne,
 • są Przedsiębiorcą/Przedsiębiorczynią aktywnie prowadzącym działalność gospodarczą, która nie jest zawieszona, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia rundy, w której składany jest Formularz rekrutacyjny przedsiębiorcy,
 • przeprowadzili Autodiagnozę, a jej wynik wskazuje, że są Przedsiębiorcą/ Przedsiębiorczynią znajdującym/ą się w okresowych trudnościach.

Wsparciem zostanie objętych 480 mikro, małych i średnich przedsiębiorców spełniających ww. wymagania z terenu całej Polski.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji/kwalifikacji niezbędnych do przezwyciężenia trudności MŚP lub zapobiegnięcie im w przyszłości przez 470 osób spośród 520 pracowników MŚP objętych wsparciem.

REZULTATY PROJEKTU:

Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie działania tj. doradztwo w zakresie Diagnozy kondycji MŚP i refundację kosztów Usług Rozwojowych, mających na celu rozwój kwalifikacji niezbędnych do przezwyciężenia okresowych trudności w MŚP i wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy przygotowani będą do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną ze zmianami rynku pracy czy warunkami społeczno-gospodarczymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 999 616,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 999 616,00 zł

WIĘCEJ INFORMACJI: https://swo2.pl/

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

ProcessTeam Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęło realizację projektu „Program wsparcia mikro, małych i średnich firm w okresowych trudnościach” nr FERS.01.03-IP.09-0131/23.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa:
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki:/MIR/SkrytkaESP) lub,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek:/PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”.
Rozumiem