fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Pożyczka EKOenergetyczna III (województwo wielkopolskie)

Pożyczka EKOenergetyczna III

(województwo wielkopolskie)

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 1

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 2

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 3

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 4

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Instrument Finansowy  Pożyczka EKOenergetyczna III zapewnia bezpośrednie wsparcie Ostatecznym Odbiorcom (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:
− produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
− poprawy efektywności energetycznej,
− produkcji energii z OZE,
− zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Pożyczka EKOenergetyczna III może być udzielona przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w sposób stały na terenie województwa wielkopolskiego (siedziba lub oddział).

Przeznaczenie finansowania:

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, tj.:

a) Typy przedsięwzięć, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub dokumencie go zastępującym, w tym:
• przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
• modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców,
• modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
• wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie;
W przypadku ww. przedsięwzięć środki mogą być przeznaczone również na przeprowadzenie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej, wyłącznie jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku ww. przedsięwzięć udzielenie Jednostkowej Pożyczki uwarunkowane jest wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub efektywności energetycznej (audytu ex ante). Pożyczka może zostać udzielona na inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 10% w stosunku do stanu wyjściowego, tj. sprzed realizacji inwestycji, określonego w audycie energetycznym lub audycie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte Pożyczką musi wynikać z audytu, zweryfikowanego na etapie oceny wniosku o udzielenie Pożyczki.

b) budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;

c) budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;

d) zakup nie starszych niż 2 lata (decyduje rok produkcji) niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną, a także pojazdy hybrydowe);

e) rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;

f) budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii;

g) inwestycje w rozwój technologii wodorowej.


Kwota pożyczki: do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty: do 120 miesięcy (standardowo) lub do 132 miesięcy (preferencje)

Karencja w spłacie: do 12 miesięcy (standardowo) lub do 18 miesięcy (preferencje)

Oprocentowanie: 5,68% (z pomocą de minimis) lub 2,84% (z pomocą de minimis w przypadku preferencji) lub od 6,28% (w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis).

Dodatkowe opłaty i prowizje: BRAK

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorcy.


Preferencje
Preferowane będą pożyczki przeznaczone na:
a) na inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, o których mowa w Załączniku I do raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”), z zastrzeżeniem, że niniejszy obszar preferencji nie dotyczy inwestycji dotyczących zakupu środków transportu,

b) na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub dokumencie go zastępującym – preferencja dotyczy przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Preferencje polegają na:
a) wydłużeniu karencji w spłacie pożyczki o maksymalnie 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
b) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki, o maksymalnie 12 miesięcy od momentu uruchomienia
c) stosowaniu oprocentowania w wysokości połowy stopy bazowej KE (wg stanu na styczeń 2024: 2,84%)
Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej pożyczki.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu
Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
a) finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (możliwe jest łączenie środków z Jednostkowej Pożyczki z innym finansowaniem w ramach tego samego wydatku pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa);
b) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem finansowania, w tym wydatków obrotowych Ostatecznego Odbiorcy;
c) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione;
d) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
e) finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą;
f) finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych, z wyłączeniem podatku od towarów i usług;
g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;
h) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
i) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
j) finansowanie zakupu aktywów finansowych;
k) finansowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
l) finansowanie instalacji do współspalania biomasy z węglem;
m) finansowanie inwestycji w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas;
n) finansowanie inwestycji opierających się o energię spadku wody, a polegających na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz inwestycji niezgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną;
o) finansowania inwestycji niezgodnych z obowiązującymi programami ochrony powietrza;
p) finansowania wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszczalne zabezpieczenia pożyczki

  • hipoteka na nieruchomości,
  • poręczenie wekslowe,
  • przewłaszczenie maszyn i urządzeń,
  • zastaw rejestrowy na pojazdach,
  • blokada środków pieniężnych lub rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • inne zaakceptowane przez Pożyczkodawcę.

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 1

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 2

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 3

Obsługa platformy do składania wniosków cz. 4


DokumentPlik
Regulamin udzielania pożyczek- Pożyczka EKOenergetyczna IIIPobierz PDF
Karta Produktu- Pożyczka EKOenergetyczna IIIPobierz PDF
Lista wymaganych dokumentówPobierz PDF
Wniosek o pożyczkęPobierz PDF
Kwestionariusz osobowyPobierz PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychPobierz PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPobierz PDF
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimisPobierz PDF
Oświadczenie dla podmiotów powiązanych/partnerskichPobierz PDF
Prognozy finansowe- uproszczona rachunkowośćPobierz Plik Excel
Prognozy finansowe- pełna rachunkowośćPobierz Plik Excel
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkachPobierz PDF
Obwieszczenie Ministra KlimatuPobierz PDF
tabela opłatPobierz PDF
Klauzule informacyjnePobierz PDF

Realizowana wartość umowy: 10 000 000,00 zł

Rozumiem