fbpx

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kim jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w kwestii danych osobowych?

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, numer NIP: 6181003820, numer REGON: 250454894, z siedzibą przy ulicy Częstochowskiej 25 w Kaliszu (62-800) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora w celu:

  • W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta/pożyczkobiorcy i każdej innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy z Administratorem.
  • W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
  • W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w celu przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania analiz w zakresie spójności Programu Operacyjnego lub Regionalnego Programu Operacyjnego, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia objętego pożyczką, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo.
  • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu  podmiotowi.
  • Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.
  • W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i społeczną oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji, w tym marketingu.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie przez osobę, której dane dotyczą, jej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu administratora.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Fundacji Kaliski Inkubatora Przedsiębiorczości mogą zostać udostępnione innym odbiorcom danych na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, współpracownicy, współadministratorzy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail iod@inkubator.kalisz.pl, natomiast w kwestii odrębnych współpracowników, współadministratorów oraz partnerów wspomagający administratora w jego działalności kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest wskazany w sposób indywidualny.

Rozumiem