fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

HoReCa Jasne, że Rozwój!

Dotacje dla HoReCa

mikro, małych i średnich firm

Dotacje dla: hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury

Województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie

Start naboru: 18 lipca 2024

Zakończenie naboru: 20 sierpnia 2024

Maksymalne dofinansowanie
dla HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy
to 90% (pomoc de minimis)

do 540 000 zł

Czas na realizację inwestycji

do 31 stycznia 2026 r.

Dla kogo?

mikro, małe i średnie firmy

woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie

branże: hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura

min. 30% spadku obrotów w latach 2020-2021

co to oznacza?

Na co
dotacja HoReCa?

Inwestuję w Firmę

na co dotacja?

Na inwestycje dla HoReCa w bazę usługową lub produkcyjną, czyli: roboty budowlane, budowa i rozbudowa obiektów, nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, inwestycje z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Po szczegóły TUTAJ!

Dbam o Rozwój Pracowników

na co dotacja?

Zmieniasz lub poszerzasz profil działalności HoReCa? Sięgnij po dotację na przekwalifikowanie i nowe umiejętności dla pracowników. Zwiększ ich kompetencje z zakresu obsługi klienta i reagowania na sytuacje nadzwyczajne

powiedz mi WIĘCEJ?

Chcę Rozwijać Biznes!

na co dotacja?

Na studia wykonalności, modele biznesowe, procedury techniczne

chcę TO!

Czy to dla mnie?
Zapoznaj się z dokumentami

Złóż Wniosek
Wypełnij i złóż wniosek o dotację

Ocena Wniosku
Zobacz, czy jesteś na liście rankingowej

Warunki do umowy
Otrzymasz informację, co dalej, by podpisać Umowę

Podpisanie Umowy
Otrzymasz informację, co dalej

Realizacja Przedsięwzięcia MŚP
i Rozliczenie!

Wypłata środków i naprawdę świętujesz, że masz dotację!

Jak to działa?

Od dotacji
do sukcesu

Jasny proces

Jasne informacje

Przejdź
do wypełniania
wniosku

Po kliknięciu przejdziesz na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

To na jej stronie składasz wniosek o dotację dla HoReCa.

Zanim to zrobisz, musisz założyć konto.

Sprawdź jak

Bądź na bieżąco

Co nowego?

Komunikaty i aktualności

11 lipca 2024

Lista nr 3 przedsięwzięć objętych wsparciem Region 5


11 lipca 2024

Lista nr 3 przedsięwzięć nieobjętych wsparciem Region 5


4 lipca 2024

Lista nr 2 przedsięwzięć nieobjętych wsparciem Region 5

Więcej informacji


3 lipca 2024

Lista nr 2 przedsięwzięć objętych wsparciem Region 5

Więcej informacji


26 czerwca 2024

4 lipca – Spotkanie informacyjne, II nabór dla HoReCa

Więcej informacji


19 czerwca

Wsparcie dla branży HoReCa – PARP uruchamia drugi nabór!

Więcej informacji


18 czerwca 2024

Lista przedsięwzięć nieobjętych wsparciem Region 5

Więcej informacji


17 czerwca 2024

Lista przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia Region 5

Więcej informacji


Zobacz wszystkie Komunikaty i Aktualności

Szkolenia dla firm dla HoReCa na wideo

Webinary HoReCa

Szkolenie on-line 30.04.2024 r.: “Zasady i kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie HoReCa A1.2.1 KPO”

Czas: 107 min

Szkolenie on-line 26.04.2024 r.: Zakres programu i inwestycje realizowane w projekcie: Dotacje dla MŚP w branżach hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury w regionie nr 5 (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) w ramach inwestycji A1.2.1 KPO.

Czas: 98 min

Szkolenie on-line 24.04.2024 r.: Zakres programu i inwestycje realizowane w projekcie: Dotacje dla MŚP w branżach hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury w regionie nr 5 (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) w ramach inwestycji A1.2.1 KPO.

Czas: 82 min

Szkolenie on-line: 16.04.2024 r.: Zakres programu i inwestycje realizowane w projekcie: Dotacje dla MŚP w branżach hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury w regionie nr 5 (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) w ramach inwestycji A1.2.1 KPO.

Czas: 82 min

Najczęstsze pytania

KTO – KIEDY – ILE

Ile mogę dostać dotacji?

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP jest określona w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP
i wynosi 540 tyś zł.
Minimalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP jest określona w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP
i wynosi 50 tyś zł. 

Dla kogo te pieniądze?

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria wyboru przedsięwzięć określone w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Jakie spadki powinien wykazać wnioskodawca ubiegający się o dotację?

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, iż w latach 2020 lub 2021 odnotował spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczony rok do roku ( w przypadku gdy w roku 2020 działalność była zawieszona przez co najmniej 6 m-cy, rok 2021 porównujemy do roku 2019).

Jaki to rodzaj wsparcia dla MŚP?

Wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Czy w trakcie realizacji przedsięwzięcia wypłacane będą zaliczki?

Nie, wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji.

Jak długo ma być realizowane przedsięwzięcie MŚP?

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP: 
– nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, 
– nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP),
– założone rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku,
– nie może wykraczać poza datę 31.01.2026 r.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków?

Data rozpoczęcia naboru publikowana jest na stronach internetowych Operatorów, które są dedykowane projektowi. Na tych samych stronach publikowana są aktualizacje i ewentualne zmiany w terminach naborów.

Jakie działania będzie można realizować w ramach dofinansowania z działania HoReCa?

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedsięwzięcia MŚP) mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w sektorach HoReCa, turystyka lub kultura, obejmujące:
a) inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług lub sposobów ich produkcji lub dostarczania, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
b) podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych; lub
c) usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

JAK – GDZIE (WNIOSEK O DOTACJĘ)

Gdzie mogę złożyć wniosek o wsparcie?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl.

Czy otrzymam jakieś potwierdzenie złożenia wniosku?

Każdy klient otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z wskazaniem daty i czasu jego złożenia.

Czy będzie możliwość wprowadzania zmian we wniosku?

Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia wniosku nie ma możliwości wprowadzania zmian do wniosku.

Co jeśli złożę dwa wnioski o dotację?

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o wsparcie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków ocenie będzie podlegał wniosek złożony najwcześniej. Kolejny wniosek można złożyć dopiero po wycofaniu  wniosku lub gdy wniosek zostanie negatywnie oceniony.

W jakim terminie dokonywana jest ocena wniosków?

Wnioski są oceniane przez Operatora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Czy można się odwołać od decyzji negatywnej?

Tak, w przypadku, gdy przedsięwzięcie MŚP nie zostało wybrane do objęcia wsparciem, wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia MŚP w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach naboru.

Ile trwa rozpatrzenie odwołania?

Rozpatrzenie wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia MŚP trwa nie dłużej niż 14 dni od dnia następnego po otrzymania wniosku, z możliwością przedłużenia do 60 dni w uzasadnionych przypadkach.

Czy można wycofać złożone odwołanie?

Tak, wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia MŚP może być wycofany przez wnioskodawcę na każdym etapie jego ponownej oceny. Wniosek o wycofanie należy złożyć elektronicznie na skrzynkę: kpo@inkubator.kalisz.pl

Nastąpi regionalizacja, czy będzie można wybrać dowolnego operatora?

Dla każdego z pięciu regionów zostanie wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:
Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

KONTAKT

Mam pytania do konkursu. Z kim rozmawiać?

Dla Projektu uruchomiona została Infolinia: 727 777 721,
czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14

Jaki jest mail kontaktowy?

Zapytania możesz wysłać na adres: kpo@inkubator.kalisz.pl

JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ NA DOTACJĘ I ZMNIEJSZYĆ SZANSĘ, ŻE NAPISZESZ WNIOSEK ŹLE?

Przeczytaj UWAŻNIE Dokumentację Projektu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się po dotację.

Nie wypełniaj wniosku w ostatniej chwili, ale z wyprzedzeniem. Wtedy będziesz mieć szansę na zadanie pytań na dużyrze eksperta.

O TO PYTACIE CZĘSTO

Jakie warunki należy spełnić, aby przedsięwzięcie zostało wybrane do wsparcia?

Przedsięwzięcie musi spełnić łącznie następujące warunki: 
– spełnić wszystkie kryteria formalne;
– uzyskać minimalną liczbę wymaganych punktów w każdym obligatoryjnym kryterium merytorycznym;
– uzyskać miejsce na liście przedsięwzięć  MŚP uszeregowanych według  liczby uzyskanych punktów w ramach danej rundy naboru.

Czy istnieją ograniczenia liczby przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem w ramach projektu?

Tak, dla każdego województwa ustalona jest optymalna ilość przedsięwzięć:
– woj. dolnośląskie – 317,
– woj. lubuskie – 87,
– woj. wielkopolskie – 302.

Czy przedsięwzięcie musi być zgodne z zasadą “nie czynić znaczącej szkody” (zasada DNSH)?

Tak, przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej muszą być zgodne z zasadą DNSH.

Czy istnieje lista kodów PKD uprawniających do udziału w naborze?

Tak, istnieje załącznik z listą kodów PKD – załącznik nr 1a do Regulaminu wyboru przedsięwzięć.

Czy muszę dołączyć sprawozdania finansowe do wniosku?

Tak, sprawozdania finansowe są wymagane jako załącznik do wniosku.

Czy muszę posiadać decyzje, prawa lub pozwolenia przy składaniu wniosku?

Tak, należy dołączyć je jako załącznik do wniosku, jeśli są wymagane.

Czy na etapie składania wniosku konieczne jest posiadanie zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US?

Nie, wskazane zaświadczenia będą konieczne do przedłożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Jak należy postępować w przypadku zawieszenia działalności?

O wsparcie mogą ubiegać się również Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r.
Wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:
a) według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura;
b) w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.

Dofinansowanie jest wypłacane w postaci refundacji, czy zaliczki?

Wsparcie udzielanie w ramach pomocy de minimis. Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

Jaki rodzaj wsparcia uzyskuje przedsiębiorca?

Przedsiębiorstwa MŚP, na zasadach określonych w Kryteriach wyboru przedsięwzięć MŚP, będą mogły otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności w branży HoReCa, turystyka lub kultura.

Czy wiadomo jakie środki są dostępne dla poszczególnych regionów?

Środki zostały podzielone na regiony w następujący sposób:
następujący sposób:
Region nr 1 obejmującego województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – 263 895 366,00 zł
Region nr 2 obejmującego województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – do 248 735 341,00 zł
Region nr 3 obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – 245 796 144,00 zł
Region nr 4 obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie – 210 699 905,00 zł
Region nr 5 obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – do 220 729 248,00 zł
Ustalone dla regionów kwoty stanowią maksymalną wartość wsparcia dla przedsięwzięcia w danym regionie.

Spadek obrotów należy określić w odniesieniu do roku kalendarzowego czy obrotowego?

Co do zasady spadek obrotów będzie rozpatrywany w stosunku do roku kalendarzowego. W przypadku, gdy rok obrotowy u danego przedsiębiorcy nie będzie zrównany z rokiem kalendarzowym, spadek obrotów należy odnosić do roku obrotowego.
Ocena spadku obrotów będzie zweryfikowana w oparciu o załączone dokumenty finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości.

Jaki jest maksymalny termin realizacji projektu?

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Jak długo może być realizowany projekt?

Założony okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP.

Czy o wsparcie może wnioskować przedsiębiorca, który miał zawieszoną działalność w czasie pandemii?

O wsparcie mogą ubiegać się również Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem, że są spełnione 
łącznie następujące warunki:

– według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura;
– w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.

Do złożenia wniosku uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy MŚP, których ujawniona w dokumentach rejestrowych działalność gospodarcza jest określona kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod PKD) zgodnym z listą określoną w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 15 maja 2022 r.

Na jaki dzień będzie określana trudna sytuacja przedsiębiorcy?

Trudna sytuacja nie będzie brana pod uwagę na „ dzień”, ale wnioskodawca musi wykazać spadek obrotów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP w latach:

– rok 2020 do roku 2019 albo
– rok 2021 do roku 2019 (tylko, jeśli działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy) albo
– rok 2021 do roku 2020. 

Czy w kryteriach formalnych można dokonać poprawy?

W kryteriach formalnych nie można dokonać poprawy.

Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym?

VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Co decyduje o przynależności do branży?

O przynależności do branży decyduje kod PKD przeważającej działalności ujawniony w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (odpowiednio w KRS lub w CEIDG lub – tylko w przypadku spółek cywilnych – w bazie internetowej REGON).

Czy spadek obrotów będzie dotyczył konkretnego PKD, czy całej działalności?

Spadek obrotów będzie dotyczył całej działalności.

Czy w ramach dywersyfikacji Wnioskodawca może realizować działania w każdym sektorze?

Dywersyfikacja profilu działalności nie może powodować rezygnacji Wnioskodawcy z działalności w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura, tj. w zakresie wskazanych kodów PKD stanowiących załącznik do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP. Nie może również wykraczać poza sektor HoReCa.

Jak zdefiniowana została “odporność”?

Odporność oznacza zdolność do stawienia czoła wstrząsom gospodarczym, społecznym i środowiskowym lub utrzymującym się zmianom strukturalnym w sposób sprawiedliwy, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Ile wniosków może złożyć jeden Wnioskodawca?

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o wsparcie w ramach całej Inwestycji. Wnioski złożone później nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP, o czym Operator poinformuje Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek w przypadku, gdy wniosek złożony przez Wnioskodawcę zostanie negatywnie oceniony.

Kiedy może się rozpocząć i zakończyć przedsięwzięcie?

a. realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku,
b. założony okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP,
c. założone rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem,
d. okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Czy wymagany kod PDK musi być przeważający?

Tak, wykazany w dokumencie rejestrowym kod PKD musi być przeważający.

Czy można uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosków?

Tak. Dodatkowe punkty można otrzymać w następujących kryteriach: B.3. Odnotowany spadek obrotów; B.5. Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji; B.8. Wysokość wkładu własnego zapewnionego przez Wnioskodawcę; B.9. Dodatkowe efekty realizacji przedsięwzięcia MŚP; B.10. Przedsięwzięcie MŚP jest zlokalizowane na obszarze o utrzymującym się ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia lub zagrożonym trwałą marginalizacją.

Czy wnioskodawca musi posiadać prawa i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP?

W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu np.: jeżeli Wnioskodawca prowadzący działalność w branży turystycznej posiada wymienioną w dokumencie rejestrowym działalność PKD: 79.12.Z lub 79.11. B, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki lub dokumentu poświadczającego brak konieczności uzyskania takiego wpisu.

Czy dofinansowanie może uzyskać podmiot, który założył działalność w maju 2020 roku?

Zgodnie z kryterium Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodną z Inwestycją A1.2.1 KPO jest spełnione wyłącznie w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełnia łącznie następujące warunki:

– według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura;
– w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.

O wsparcie mogą ubiegać się również Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem, że są spełnione warunki opisane w pkt 1) i 2).

Czy umowa wsparcia może zostać rozwiązana?

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Strona ma obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia.

W zawartej umowie MŚP zobowiązany zostanie do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami wskazanymi we wniosku, za które zostały przyznane punkty w kryteriach merytorycznych oraz rankingujących. Niespełnienie warunków umowy przez MŚP skutkować będzie jej rozwiązaniem i uznaniem wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy za przyznane nienależnie.

MŚP składając wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest świadomy, iż w umowie zostanie zobowiązany do jego realizacji zgodnie z warunkami przedstawionymi we wniosku i jeżeli za dany warunek zostały przyznane punkty w kryteriach merytorycznych i rankingujących to nie mogą on podlegać zmianom na żadnym etapie realizacji umowy o wsparcie przedsięwzięcia MŚP.

Ile punktów jest wymaganych aby otrzymać dofinansowanie?

Wymagane jest uzyskanie 19 pkt w kryteriach merytorycznych.

Kontakt

Operatorem dotacji jest Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Formularz kontaktowy

  Chcę otrzymywać informacje o wydarzeniach, szkoleniach, usługach i produktach Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na podany przeze mnie adres e-mail

  Chcę otrzymywać informacje o wydarzeniach, szkoleniach, usługach i produktach Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na podany przeze mnie numer telefonu

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, znajduje się na naszej stronie w zakładce RODO

  Dyżur eksperta

  Pisz i dzwoń od pon.-pt. w godz.: 10:00 – 14:00

  e-mail: kpo@inkubator.kalisz.pl

  Infolinia: 727 777 721

  Nasza pomoc jest bezpłatna. Ale dużo osób do nas dzwoni. Dlatego, żeby nie czekać, najpierw sprawdź FAQ (Najcześciej zadawane pytania) – może już jest odpowiedź?

  O projekcie dla HoReCa

  Tytuł Przedsięwzięcia: Wsparcie finansowe przedsięwzięć MŚP pomiotom z branż hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury w drodze dotacji w ramach inwestycji A1.2.1 KPO dla podmiotów MŚP z regionu nr 5 obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

  Skrócony tytuł: Dotacje dla MŚP w branżach hotelarstwa, kultury, gastronomii i turystyki (A1.2.1 KPO) w regionie nr 5 (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie).

  Wartość przedsięwzięcia: 232 327 809,91 PLN
  Wysokość wkładu KPO: 232 327 809,91 PLN

  Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności
  w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.)

  Rozumiem