fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Pożyczka Płynnościowa POIR 2 (lubuskie)

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

W dniu 03 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR 2.

Najważniejsze zasady naboru wniosków:

 • Pierwszy nabór rozpocznie się w dniu 03.02.2023 r. o godz. 9:00 i potrwa co najmniej do 07.02.2023 r. godz. 17:00
 • W dniu 27.01.2023 r. opublikowany został Regulamin naboru wniosków oraz Regulamin udzielania pożyczek zawierający szczegółowe zasady naboru, a także wzory wniosku i załączników. Wzory formularzy zamieszczone zostały na dole strony w sekcji Pliki do podbrania.
 • Celem publikacji wzorów formularzy jest umożliwienie zapoznania się z zakresem informacji i dokumentów wymaganych we wniosku elektronicznym.
 • Limit pierwszego naboru wynosi 15 000 000,00 zł
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być sporządzony i wysłany wyłącznie poprzez udostępniony przez Fundację elektroniczny generator wniosków dostępny pod adresem pozyczki.inkubator.kalisz.pl (lub po kliknięciu przycisku Wypełnij wniosek poniżej).
 • Wniosek o Pożyczkę Płynnościową POIR będzie dostępny w generatorze wniosków dopiero w chwili otwarcia naboru.
 • Nabór wniosków prowadzony jest do kwoty limitu naboru.
 • Możliwe jest złożenie wniosku bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej przed wydaniem decyzji (dokumenty są podpisywane elektronicznie poprzez platformę lub mogą zostać udostępnione do podpisu elektronicznego Wnioskodawcy przez pracownika Fundacji na etapie oceny formalnej).
 • W przypadku przyjęcia w okresie trwania naboru, wniosków na łączną kwotę przekraczającą podany powyżej limit naboru, wnioski mieszczące się w limicie naboru (w kolejności wg daty i godziny wysłania) podlegają ocenie formalnej, a wnioski przekraczające ten limit umieszczane są na liście rezerwowej. Wnioski z listy rezerwowej podlegają ocenie pod warunkiem zwolnienia się Limitu Pożyczki. Wnioskodawca informowany jest o zmianach statusu wniosku (w tym o przyjęciu na listę rezerwową lub przeniesieniu na listę podstawową) poprzez platformę elektroniczną do składania wniosków.
 • W pierwszej kolejności oceniane są kompletne wnioski, prawidłowo uzupełnione i zawierające wszystkie wymagane załączniki. Wnioski zawierające braki lub błędy, kierowane są do oceny zgodnie z kolejnością złożenia (wysłania wniosku przez generator wniosków).

Cel projektu:

Pożyczka Płynnościowa POIR jest nakierowana na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy odbudowę lub utrzymanie bieżącej płynności. Tymczasowa utrata płynności, na skutek negatywnych konsekwencji pandemii lub agresji Rosji na Ukrainę nie stanowi przeszkody w udzieleniu pożyczki.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:

 • pandemią COVID-19 albo
 • rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Przeznaczenie środków:

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki (kapitał) obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy, 
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy,
 6. wydatki inwestycyjne, np.:
  • mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
  • wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej POIR 2:

 • Wartość pożyczki wynosi nie więcej niż 1 mln zł, z zastrzeżeniem punktu poniżej
 • Wartość pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli co najmniej 30% wydatków finansowanych pożyczką zostanie przeznaczone na:
  • wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii
 • Oprocentowanie 0% (dla przedsiębiorstw spełniających warunki do udzielenia pomocy de minimis/pomocy publicznej)
 • W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
 • Okres spłaty pożyczki – do 72 miesięcy
 • Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Finansowanie do 100% wydatków brutto (wkład własny nie jest wymagany)
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę
 • Wydatkowanie środków z pożyczki w terminie do 180 dni od wypłaty, lecz nie później niż do w terminie do 31.12.2023 r.
 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy
 • Wydatki na cele inwestycyjne Ostatecznego Odbiorcy mogą stanowić maksymalnie do 40% całkowitych wydatków

Ostateczni Odbiorcy (kwalifikowalne przedsiębiorstwa):

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie kryteria:

 1. przedstawią uzasadnienie potwierdzające, że spełniają co najmniej jeden z warunków:
  • konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
  • w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
  • dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
  • negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego;
 5. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 6. najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa lubuskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z działem Funduszy Pożyczkowych:

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

728 486 944
730 100 669
731 600 227
62 765 60 56

e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania

UWAGA: Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie pozyczki.inkubator.kalisz.pl

Umowa zawarta przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako Pośrednikiem Finansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy: Umowa Operacyjna nr   2/POIR/3522/2023/IV/DIF/506   – Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR 15 000 000 zł

Rozumiem