fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Do udziału w projekcie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

Informujemy, iż projekt “Subregion kaliski inwestuje w kadry” został ZAKOŃCZONY!


ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

Poziom dofinansowania
Mikroprzedsiębiorstwa80 %
Małe przedsiębiorstwa70 %
Średnie przedsiębiorstwa50 %

DODATKOWE 20%

W przypadku firm małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o dodatkowe 20% (jednak nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników w wieku 50 lat i więcej
 • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
 • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation”
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji – wg Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych. Limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika, dla usługi realizowanej zdalnie, także e-learningu, wynosi 4 tys. zł netto.

Szkolenia, także e-learning

Studia podyplomowe

Doradztwo

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję “Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

Rekrutacja

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:

Przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracownika/pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub usługa rozwojowa będzie kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracownika/pracowników.

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze tj.: Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew.

Przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym, strategicznych branżach dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).

Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. PO WER.

Gdzie złożyć dokumenty?

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55
sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

Regulamin “Subregion kaliski inwestuje w kadry”

UMOWA – wzór z doradztwem

UMOWA – wzór bez doradztwem

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Wykluczenia de minimis

Uwaga! Cena usługi rozwojowej (netto za osobogodzinę) w BUR nie może przekraczać III kwartyla dla danej podkategorii usług, zgodnie z porównywarką cen w BUR.

Należy zastosować w porównywarce BUR następujące parametry:

– kategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– podkategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– forma świadczenia usługi – ogółem,

– liczba godzin – puste pole,

– województwo – wielkopolskie

– data rozpoczęcia okresu/data zakończenia okresu – według możliwości wyboru (co do zasady 12 miesięcy od daty weryfikacji ceny usługi, przy czym wiążąca jest weryfikacja ceny przez Operatora/Partnera w dniu analizy formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy).

Dokumenty – REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika usługi rozwojowej

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uzasadnienie potrzeb

Dokumenty – ROZLICZENIE

Aby otrzymać refundację kosztów, należy złożyć następujące dokumenty:

Formularz rozliczenia wsparcia , stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, wskazujący zrealizowaną usługę, kwotę, liczbę pracowników, którzy wzięli udział w usłudze

Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie

Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR
zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankiecie należy wpisać datę jej wypełnienia)

Dowód księgowy
za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Potwierdzenie bezgotówkowej zapłaty za dowód księgowy
(np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy)

Formularz uczestnika dot. sytuacji na rynku pracy

Punkt informacyjny

Kalisz
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz tel. 62 765 60 55
sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Instrukcja – Jak poprawnie wypełnić dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy

  niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)

  w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki

  wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

 2. Dane uczestnika usługi rozwojowej

  data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika

  status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – zawsze NIE (gdyż Uczestnik jest osobą pracującą)

  „osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

  dane dotyczące statusu przedsiębiorcy na lata 2020-2022

  prosimy zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą

  nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

 4. Pełnomocnictwo

  dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 2800 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, z sektora MMŚP z subregionu kaliskiego, w tym MMŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie realizacja celu rozwojowego wśród 888 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 2073 osoby po opuszczeniu programu.

Dofinansowanie projektu: 13 976 424,79 PLN

Wartość projektu: 16 442 852,70 PLN

Rozumiem