fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Pożyczka Re-aktywacja

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Najważniejsze zasady naboru wniosków:

 • Nabór rozpocznie się w dniu 13.03.2023 r. o godz. 9:00 i potrwa co najmniej do wyczerpania Limitu naboru.
 • Regulamin udzielania pożyczek zawiera szczegółowe zasady naboru.
 • Wzory formularzy (wniosku i załączników) zamieszczone zostały na dole strony w sekcji Pliki do pobrania. Celem publikacji wzorów formularzy jest umożliwienie zapoznania się z zakresem informacji i dokumentów wymaganych we wniosku elektronicznym.
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być sporządzony i wysłany wyłącznie poprzez udostępniony przez Fundację elektroniczny generator wniosków dostępny pod adresem pozyczki.inkubator.kalisz.pl (lub po kliknięciu przycisku Wypełnij wniosek poniżej).
 • Limit naboru wynosi 4 444 444,44 zł
 • Wniosek o Pożyczkę Re-aktywacja będzie dostępny w generatorze wniosków dopiero w chwili otwarcia naboru.
 • Po przyjęciu wniosków na łączną kwotę przekraczającą limit naboru, nabór może zostać wstrzymany w dowolnym momencie.
 • Możliwe jest złożenie wniosku bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej przed wydaniem decyzji (dokumenty są podpisywane elektronicznie poprzez platformę lub mogą zostać udostępnione do podpisu elektronicznego Wnioskodawcy przez pracownika Fundacji na etapie oceny formalnej).
 • W przypadku przyjęcia w okresie trwania naboru, wniosków na łączną kwotę przekraczającą podany powyżej limit naboru, wnioski mieszczące się w limicie naboru (w kolejności wg daty i godziny wysłania) podlegają ocenie formalnej, a wnioski przekraczające ten limit umieszczane są na liście rezerwowej. Wnioski z listy rezerwowej podlegają ocenie pod warunkiem zwolnienia się Limitu Pożyczki. Wnioskodawca informowany jest o zmianach statusu wniosku (w tym o przyjęciu na listę rezerwową lub przeniesieniu na listę podstawową) poprzez platformę elektroniczną do składania wniosków.
 • W pierwszej kolejności oceniane są kompletne wnioski, prawidłowo uzupełnione i zawierające wszystkie wymagane załączniki. Wnioski zawierające braki lub błędy, kierowane są do oceny zgodnie z kolejnością złożenia (wysłania wniosku przez generator wniosków).

Cel projektu:

Pożyczka jest udzielana z przeznaczeniem na finansowanie przez MŚP kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19.

Przeznaczenie środków:

W ramach instrumentu finansowego finansowane będą Inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego realizowane przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

 • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych (przez innowację produktową lub usługową rozumie się innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorcy), lub
 • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP lub finansowanie wsparcia na inwestycje MŚP w szczególności na:

 •  finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi  (usługi podstawowe to przede wszystkim edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne takie, jak np.: zaopatrzenie w energię, transport miejski, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona środowiska czy pomoc społeczna) lub

Finansowanie kapitału obrotowego na rzecz jednego Ostatecznego Odbiorcy jest możliwe wyłącznie do wysokości 300 000,00 zł w ramach Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które zostało przyznane finansowanie.

W przypadku Ostatecznego Odbiorcy dotkniętego negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19, bezpośredni związek przedsięwzięcia inwestycyjnego z kapitałem obrotowym nie jest wymagany.

Ostateczny Odbiorca dotknięty negatywnymi skutkami COVID-19 może uzyskać w ramach Pożyczki wsparcie na finansowanie wyłącznie kapitału obrotowego, przy czym całkowita kwota takiej pożyczki nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Wpływ negatywnych skutków, o których mowa powyżej, podlega ocenie i wymaga potwierdzenia     przez Pożyczkodawcę.


Przedsiębiorca / Cel finansowaniaInwestycyjnyInwestycyjno-obrotowyObrotowy
jest dotknięty negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19do 500 000 zł

wymagana innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorcy
do 500 000 zł (w tym maks. 300 000 zł na cele obrotowe)

wymagana innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorcy
do 300 000 zł
nie jest dotknięty negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 do 500 000 zł

wymagana innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorcy
do 500 000 zł (w tym maks. 300 000 zł na cele obrotowe)

wymagana innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorcy;

wymagany bezpośredni związek przeznaczenia obrotowego z realizacją inwestycji
brak możliwości finansowania

Podstawowe parametry Pożyczki Re-aktywacja:

 • Wartość pożyczki wynosi nie więcej niż 500 000,00 zł, z czego nie więcej niż 300 000,00 zł może być przeznaczone na cele obrotowe.
 • Wartość pożyczki przeznaczonej w całości na cele obrotowe wynosi nie więcej niż 300 000,00 zł.
 • Oprocentowanie 2,81% lub 3,81% (dla przedsiębiorstw spełniających warunki do udzielenia pomocy de minimis)
 • W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych (oprocentowanie od 8,22%).
 • Okres spłaty pożyczki – do 84 miesięcy
 • Karencja w spłacie – do 3 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Finansowanie do 100% wydatków brutto (wkład własny nie jest wymagany)
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki
 • Wydatkowanie środków z pożyczki w terminie do 90 dni od wypłaty, lecz nie później niż do w terminie do 31.10.2023 r.
 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy

Ostateczni Odbiorcy (kwalifikowalne przedsiębiorstwa):

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie kryteria:

 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C  249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;
 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 7. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadają w województwie wielkopolskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

Zapraszamy do kontaktu z działem Funduszy Pożyczkowych:

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

728 486 944
730 100 669
731 600 227
62 765 60 56

e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania

UWAGA: Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie pozyczki.inkubator.kalisz.pl

Umowa zawarta przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako Pośrednikiem Finansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy: Umowa Operacyjna nr   2/RPWP/3822/2023/III/R/520   – Instrument Finansowy Pożyczka Re-aktywacja

Łączna wartość wniesionego Wkładu Funduszu Funduszy 7 750 000 zł

Środki pochodzą z instrumentu REACT-EU

Rozumiem