fbpx

Pożyczka Obrotowa

(województwo wielkopolskie)

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Instrument Finansowy  Pożyczka Obrotowa finansowany jest ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz własnego wkładu finansowego Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego poprzez finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Pożyczka Obrotowa może być udzielona przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w sposób stały na terenie województwa wielkopolskiego (siedziba lub oddział)

Kwota pożyczki: do 400 000,00 zł

Okres spłaty: do 48 (standardowo) lub do 60 miesięcy (preferencje)

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (standardowo) lub do 9 miesięcy (preferencje)

Oprocentowanie: od 7,31% (standardowo) lub od 6,81% (preferencje)

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić oprocentowanie korzystając z kalkulatora rat dostępnego na naszej stronie.

Dodatkowe opłaty i prowizje: BRAK

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorcy.

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Preferencje
Preferowane będą pożyczki:
a) udzielane Ostatecznym Odbiorcom mającym swoje siedziby na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI): „Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją” (tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych na poziomie krajowym i ujętych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Preferencje polegają na:
a) wydłużeniu karencji w spłacie pożyczki o maksymalnie 3 miesiące, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
b) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki, o maksymalnie 12 miesięcy
c) obniżeniu oprocentowania o 0,5 pkt %
Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej pożyczki.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu
Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
a) finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
b) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
c) finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym przez Ostatecznych Odbiorców, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
d) finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/ kredytowym/leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji;
e) finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą;
f) finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych;
g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych,
zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;
h) finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.;
i) finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
j) finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszczalne zabezpieczenia pożyczki

  • hipoteka na nieruchomości,
  • poręczenie wekslowe,
  • przewłaszczenie maszyn i urządzeń,
  • zastaw rejestrowy na pojazdach,
  • blokada środków pieniężnych lub rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • inne zaakceptowane przez Pożyczkodawcę.

Realizowana wartość umowy: 7 000 000,00 zł

Rozumiem