fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters

Pożyczka Obrotowa

(województwo wielkopolskie)

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Instrument Finansowy  Pożyczka Obrotowa finansowany jest ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz własnego wkładu finansowego Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego poprzez finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Pożyczka Obrotowa może być udzielona przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w sposób stały na terenie województwa wielkopolskiego (siedziba lub oddział)

Kwota pożyczki: do 400 000,00 zł

Okres spłaty: do 48 (standardowo) lub do 60 miesięcy (preferencje)

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (standardowo) lub do 9 miesięcy (preferencje)

Oprocentowanie: od 7,31% (standardowo) lub od 6,81% (preferencje)

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić oprocentowanie korzystając z kalkulatora rat dostępnego na naszej stronie.

Dodatkowe opłaty i prowizje: BRAK

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorcy.

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.

Preferencje
Preferowane będą pożyczki:
a) udzielane Ostatecznym Odbiorcom mającym swoje siedziby na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI): „Miasta średnie tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją” (tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek, Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych na poziomie krajowym i ujętych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Preferencje polegają na:
a) wydłużeniu karencji w spłacie pożyczki o maksymalnie 3 miesiące, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
b) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki, o maksymalnie 12 miesięcy
c) obniżeniu oprocentowania o 0,5 pkt %
Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach jednej pożyczki.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu
Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
a) finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
b) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
c) finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym przez Ostatecznych Odbiorców, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
d) finansowanie przeterminowanych zobowiązań o charakterze pożyczkowym/ kredytowym/leasingowym oraz w restrukturyzacji i windykacji;
e) finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą;
f) finansowanie kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych;
g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych,
zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych;
h) finansowanie inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.;
i) finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
j) finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszczalne zabezpieczenia pożyczki

  • hipoteka na nieruchomości,
  • poręczenie wekslowe,
  • przewłaszczenie maszyn i urządzeń,
  • zastaw rejestrowy na pojazdach,
  • blokada środków pieniężnych lub rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • inne zaakceptowane przez Pożyczkodawcę.

Realizowana wartość umowy: 7 000 000,00 zł

Rozumiem