fbpx
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Search
Generic filters
Szkolenia komputerowe dla dorosłych

AKADEMIA CYFROWA
w subregionie kaliskim i subregionie konińskim

Od dnia 26 kwietnia wznowione zostają stacjonarne zajęcia w ramach @kademii cyfrowej.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach komputerowych dopasowanych do poziomu umiejętności uczestników.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych dla 312 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatów subregionu kaliskiego oraz subregionu konińskiego w woj. wielkopolskim.

Projekt skierowany jest do osób :

 • w wieku 25 lat i więcej,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z miast średnich, w szczególności: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Turek, Września,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • z niepełnosprawnościami.

Dlaczego warto?

Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednej z poniższych form wsparcia:

 • szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (A)
 • szkolenie komputerowe na poziomie średniozaawansowanym (B)

Głównym celem kursu komputerowego jest przygotowanie uczestników do płynnej, codziennej pracy z komputerem poprzez uzyskanie udokumentowanych certyfikatem kwalifikacji.

Uczestnicy podczas kursu nabędą wiedzę z zakresu obsługi kluczowych programów biurowych, w tym:

 • nauczą się tworzyć dokumenty tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne, w tym przede wszystkim obsługiwać program MS Office Word, Excel, PowerPoint, poruszać się po dokumentach, katalogach,
  zapisywać i odczytywać dokumenty, przechowywać na różnych nośnikach danych,
 • nauczą się posługiwać pocztą elektroniczną i komunikatorami, efektywnie komunikować się z otoczeniem przy pomocy narzędzi cyfrowych – praca online, (Clickmeeting, Zoom, Microsoft Teams);

Nabędą umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów i usług on-line, bezpiecznego przeglądania stron internetowych i ochrony przed próbą wykradania danych, w tym bezpiecznych zakupów poprzez Internet, korzystania z bankowości elektronicznej, e-usług, e-informacji;

Usystematyzują wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z zasobów Internetu, w tym katalogów tematycznych, bibliotek, czasopism, czy specjalistycznych serwisów;

Nabędą wiedzę z zakresu samodzielnego podstawowych rozwiązywania problemów technicznych.

Szkolenie komputerowe zakończy się bezpłatnym egzaminem zewnętrznym (ECDL lub ECCC lub innym równoważnym), umożliwiającym uzyskanie certyfikatu umiejętności komputerowych potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Harmonogramy udzielania wsparcia:

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły lub do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

 • Formularz zgłoszeniowy zawierający m.in. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przedmiotowego regulaminu, zawierający dane nt. osoby m.in. wiek, status na rynku pracy, społeczny, miejsce zamieszkania,
 • Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami – w przypadku osób z niepełnosprawnościami i jeśli występuje potrzeba (jeśli dotyczy),
 • Orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy),
 • Deklarację chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy w związku z udziałem w projekcie (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu – w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów (jeśli dotyczy).

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

 • Regulamin projektu
 • Umowa uczestnictwa w Projekcie

Dokumenty – REKRUTACJA

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Ankieta dla osób z niepełnosprawnością
 • Deklaracja chęci powrotu do aktywności zawodowej
 • Oświadczenie Uczestnika o statusie osoby pracującej
 • Oświadczenie pracodawcy
 • Zobowiązanie Uczestnika do przekazania informacji po zakończeniu udziału
 • Oświadczenie Uczestnika o statusie po zakończeniu udziału
 • Oświadczenie uczestnika projektu – przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku
 • Karta oceny formalnej
 • Karta oceny merytorycznej

Gdzie złożyć dokumenty?

Biuro projektu:

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 534 659 500 lub 62 765 60 61
rekrutacja@inkubator.kalisz.pl

Całkowita wartość projektu 941 413,50 PLN

Kwota dofinansowania 847 272,15 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Rozumiem