fbpx
Szkolenia komputerowe dla dorosłych

AKADEMIA CYFROWA
w subregionie kaliskim i subregionie konińskim

Od dnia 26 kwietnia wznowione zostają stacjonarne zajęcia w ramach @kademii cyfrowej.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach komputerowych dopasowanych do poziomu umiejętności uczestników.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych dla 312 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatów subregionu kaliskiego oraz subregionu konińskiego w woj. wielkopolskim.

Projekt skierowany jest do osób :

 • w wieku 25 lat i więcej,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z miast średnich, w szczególności: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Turek, Września,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • z niepełnosprawnościami.

Dlaczego warto?

Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednej z poniższych form wsparcia:

 • szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (A)
 • szkolenie komputerowe na poziomie średniozaawansowanym (B)

Głównym celem kursu komputerowego jest przygotowanie uczestników do płynnej, codziennej pracy z komputerem poprzez uzyskanie udokumentowanych certyfikatem kwalifikacji.

Uczestnicy podczas kursu nabędą wiedzę z zakresu obsługi kluczowych programów biurowych, w tym:

 • nauczą się tworzyć dokumenty tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne, w tym przede wszystkim obsługiwać program MS Office Word, Excel, PowerPoint, poruszać się po dokumentach, katalogach,
  zapisywać i odczytywać dokumenty, przechowywać na różnych nośnikach danych,
 • nauczą się posługiwać pocztą elektroniczną i komunikatorami, efektywnie komunikować się z otoczeniem przy pomocy narzędzi cyfrowych – praca online, (Clickmeeting, Zoom, Microsoft Teams);

Nabędą umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów i usług on-line, bezpiecznego przeglądania stron internetowych i ochrony przed próbą wykradania danych, w tym bezpiecznych zakupów poprzez Internet, korzystania z bankowości elektronicznej, e-usług, e-informacji;

Usystematyzują wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z zasobów Internetu, w tym katalogów tematycznych, bibliotek, czasopism, czy specjalistycznych serwisów;

Nabędą wiedzę z zakresu samodzielnego podstawowych rozwiązywania problemów technicznych.

Szkolenie komputerowe zakończy się bezpłatnym egzaminem zewnętrznym (ECDL lub ECCC lub innym równoważnym), umożliwiającym uzyskanie certyfikatu umiejętności komputerowych potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły lub do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

 • Formularz zgłoszeniowy zawierający m.in. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przedmiotowego regulaminu, zawierający dane nt. osoby m.in. wiek, status na rynku pracy, społeczny, miejsce zamieszkania,
 • Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami – w przypadku osób z niepełnosprawnościami i jeśli występuje potrzeba (jeśli dotyczy),
 • Orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy),
 • Deklarację chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy w związku z udziałem w projekcie (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu – w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów (jeśli dotyczy).

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

 • Regulamin projektu
 • Umowa uczestnictwa w Projekcie

Dokumenty – REKRUTACJA

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Ankieta dla osób z niepełnosprawnością
 • Deklaracja chęci powrotu do aktywności zawodowej
 • Oświadczenie Uczestnika o statusie osoby pracującej
 • Oświadczenie pracodawcy
 • Zobowiązanie Uczestnika do przekazania informacji po zakończeniu udziału
 • Oświadczenie Uczestnika o statusie po zakończeniu udziału
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku
 • Karta oceny formalnej
 • Karta oceny merytorycznej

Gdzie złożyć dokumenty?

Biuro projektu:

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 534 659 500 lub 62 765 60 61
rekrutacja@inkubator.kalisz.pl

Całkowita wartość projektu 941 413,50 PLN

Kwota dofinansowania 847 272,15 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Rozumiem