fbpx

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Data dodania: 17 sierpień 2022
Poradnik

nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 378 z 420 (210 kobiet i 210 mężczyzn) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-07-2022 r. do 30-09-2023 r.

Projekt będzie skierowany do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://ulugirozwojowe.parp.gov.pl/

Uczestnikami projektu mogą być:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP;
  • kadra menadżerska;
  • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

Wsparcie udzielane MMSP i ich pracownikom w ramach zadania polega na:

Opcja I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Opcja II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 7 778 104,40 PLN

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo:

tel. +48 504 261 182; e-mail: cyfryzacja@educatorlb.pl
tel. +48 62 764 12 42; e-mail: cyfryzacja@inkubator.kalisz.pl

lub osobiście w Biurze Projektu
Kalisz, ul. Częstochowska 25

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Rozumiem