fbpx

Projekt „EduAkcja”

EduAkcja w podregionie kaliskim

Informujemy, że nabór wniosków został zamknięty.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych:

  • pracujących
  • bezrobotnych
  • biernych zawodowo
  • w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej w przypadku osób pracujących i do 74 roku życia w przypadku osób bezrobotnych)
  • zamieszkujących i/lub pracujących na terenie podregionu kaliskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto. Osoby biorące udział w projekcie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielone w ramach POWER.

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję „Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

Jak skorzystać z dofinansowania?

  • zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych i wskaż usługę, która Cię interesuje,
  • podpisz umowę i otrzymaj ID wsparcia,
  • skorzystaj z wybranej usługi i zapłać fakturę,
  • otrzymaj zwrot 85% lub 95% poniesionych kosztów

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i potrwa do 04.2022 r. lub do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników tj.:

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – 687 osób

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 686 osób

Gdzie złożyć dokumenty

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55
sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 11 60, wew. 28
izabela_poprawa@ocwp.org.pl

Zanim złożysz dokumenty – ZAPOZNAJ SIĘ

Regulamin EduAkcja w podregionie kaliskim

Umowa

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Taryfikator cen

Dokumenty – REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy

Pamiętaj o dołączeniu do formularza karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

W przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych wymagane jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu.

Załącznik nr 1: Wniosek ZUS o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej – wzór wypełnionego wniosku

Załącznik nr 2: Wniosek ZUS o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Dokumenty – ROZLICZENIE

Aby otrzymać refundację kosztów, należy złożyć następujące dokumenty:

Formularz rozliczenia wsparcia stanowiący załącznik nr 3 do Umowy

Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie

Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR
zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankiecie należy wpisać datę jej wypełnienia)

Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe
(np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Potwierdzenie bezgotówkowej zapłaty za dowód księgowy
(np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy

Dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji – jeśli dotyczy – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Formularz uczestnika dot. sytuacji na rynku pracy

Punkty informacyjne

Kalisz
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz tel. 62 765 60 55
sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Ostrów Wielkopolski
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 11 60, wew. 28
izabela_poprawa@ocwp.org.pl

Pleszew
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie
Bolesława Krzywoustego 3
63-300 Pleszew
tel . 519 555 974

Jarocin
Jarociński Ośrodek Kultury
plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1
63-200 Jarocin
tel. 62 747 30 02

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 1236 z 1373 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie osób o niskich kompetencjach i kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z miast średnich), zamieszkujących i/lub pracujących na terenie podregionu kaliskiego w woj. wielkopolskim, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w wsparciu rozwojowym, realizowanym z wykorzystaniem systemu popytowego w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie: 5 817 240,00

Wartość projektu: 6 463 600,00

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Rozumiem